Bescherming van uw persoonsgegevens

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dan persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonsgegevens worden gevraagd, worden deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Klik hier voor de uitgebreide privacy clausule.