Privacy en Disclaimer

Disclaimer

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

Door u toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u akkoord met de hierna vermelde algemenen voorwaarden.

Gelieve u geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik  te maken van deze website van de gegeven informatie indien u deze voorwaarden niet aanvaardt. 

Uitgever

De uitgever van deze website is de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba Bezemstraat 83 te 1600 Sint-Pieters Leeuw.

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatie en indicatieve waarde. De website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicatie  betreft. Bij het vaststellen van onjuistheid kan u contact opnemen met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting via Marc Paesmans op 02 371 03 30.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicatie of gegevens, verboden.

E-mail: vrijwaringsclausule

Deze e-mail (en zijn bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, vragen wij u ons te verwittigen per telefoon of e-mail en hem te vernietigen zonder hem kenbaar te hebben gemaakt aan enige derde. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbinden niet noodzakelijk de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tenzij dit bevestigd wordt door middel van een geldig ondertekend document van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.  

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Je kan de cookies weigeren via je browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

Bescherming persoonlijke levenssfeer.

De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiëntie en de correcte samenstelling van het dossier van de (kandidaat-)huurders of kopers mogelijk, om de concrete huur-of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Wij springen heel omzichtig om met klantgegevens en we behandelen alle persoonsgegevens van de klanten en kandidaten als strikt vertrouwelijke gegevens. Wij geven persoonsgegevens enkel door aan instanties  die daar wettelijk recht op hebben of aan andere woonorganisaties.