De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA met Sociaal Oogmerk Erkend door de Vlaamse Regering op 19 oktober 1922 onder nr 2290 Bezemstraat 83 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiƫnte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php)kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens onder meer een inzage- en verbeteringsrecht.

U kan zich voor informatie richten tot Marc Paesmans (marc.paesmans@volkshuisvesting.be).

Datacan (Brusselstraat 11 te 1740 Ternat) treedt op als functionaris gegevensbescherming (avg@datacan.be).

U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (contact@apf-gba.be).