(keer terug naar de vorige pagina)

Kan ik lenen? > Voorwaarden > Inkomen (voorwaarde 1)

Inkomensgrenzen 

Je inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. We kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet bij de personenbelasting. We maken de som van het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’. Ook een niet-belastbaar vervangingsinkomen of een leefloon telt mee als inkomen.

Je inkomen mag op de referentiedatum* niet lager zijn dan 9.546 euro per jaar**. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je gezinssituatie: 

Jouw persoonlijke situatie

Geïndexeerde inkomensgrens 2017

Alleenstaande zonder persoon ten laste

38.146 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 

41.295 euro

Alle anderen

57.213 euro

Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' ***

3.809 euro

*De referentiedatum is de dag dat je jouw dossierkost betaalt en we de rentevoet van je lening vastleggen.

** Als jouw inkomen toch lager is dan 9.546 euro, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als jouw inkomen.

*** Een persoon ten laste is: 
•    een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
•    jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
•    iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Verhoogde inkomensgrenzen 

In enkele kernsteden en gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel, mag je een hoger inkomen hebben. 

De kernsteden zijn: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

De Vlaamse Rand zijn de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

De hogere inkomensgrenzen zie je in onderstaande tabel:

Jouw persoonlijke situatie

Geïndexeerde inkomensgrens 2019

Alleenstaande zonder persoon ten laste

39.962 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 

43.952 euro

Alle anderen

59.936 euro

Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' *** 

3.991 euro

Welke inkomens tellen wel en niet mee?

We tellen alle inkomens mee van de personen die met jou in de woning zullen wonen, ook al koop je de woning alleen aan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. 
We tellen het inkomen niet mee van:

  • kinderen jonger dan 25 jaar en die altijd bij het gezin woonden
  • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze +65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt. 

We tellen het inkomen voor de helft mee van:

  • inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn. 

Bij jouw aanvraag breng je een aantal documenten over je inkomen en gezinstoestand mee.